Oferta

Psychoterapia grupowa bulimii nerwosa


      Człowiekowi do życia niezbędne jest pożywienie. Warunkuje ono jego byt, jest fundamentem zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Kiedy jednak jedzenie pełni funkcje w sprzeczności z tą podstawową, wówczas tworzy się przestrzeń dla rozwoju patologii, czym jest zaburzenie odżywiania. Jednym z tych zaburzeń jest bulimia nerwoza, czyli wilczy głód objawiający się zjadaniem dużych ilości pokarmu w ciągu krótkiego czasu. Konsekwencją takiego zachowania są czynności pozbywania się jedzenia z organizmu poprzez różne, czasem bardzo niekonwencjonalne sposoby, dobrze znane osobom chorujących na tę chorobę. Paradoksalnie, jedzenie jest wówczas zarówno przyjacielem jak i wrogiem człowieka dotkniętego tym zaburzeniem. Życie chorego staje się wówczas pasmem destrukcyjnych zachowań o cechach błędnego koła.

Psychoterapia grupowa osób chorujących na bulimię prowadzona jest według programu mojego autorstwa. Tworząc go, bazowałam na doświadczeniach zdobytych poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach terapeutycznych, konferencjach a także studiując literaturę fachową.

Więcej: Psychoterapia grupowa bulimii nerwosa

   

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna jest szczególnym związkiem osób nastawionych na realizację wspólnie ustalonych celów.
To, co zdaniem światowej sławy psychoterapeuty Carla Rogersa wpływa znacznie na leczniczą siłę terapii jest EMPATIA, ZROZUMIENIE, BEZAWRUNKOWO POZYTYWNE NASTAWIENIE czyli pierwszoplanowe cechy osoby zajmującej się tą formą pomocy. Stanowią one obok profesjonalnej wiedzy zdobytej na drodze intensywnego i ustawicznego szkolenia o JAKOŚCI RELACJI pomiędzy klientem i jego terapeutą.

Dobrze rozwinięty terapeutyczny związek należy do niespecyficznych technik wszystkich podejść w psychoterapii, jest niepowtarzalny i unikalny tak jak niepowtarzalna jest osobowość każdego człowieka.

Więcej: Relacja terapeutyczna

   

Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna przydatna jest osobom aktualnie przeżywającym trudności życiowe, lub ich najbliżsi, co znacznie utrudnia funkcjonowanie w różnych sferach np. osobistej, społecznej, rodzinnej czy zawodowej.

Zawiera się najczęściej w jednym, lub kilku spotkaniach i może być też początkiem regularnego procesu terapeutycznego.
Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu i sprecyzowanie istoty jego negatywnego wpływu na życie klienta, czy jego bliskich oraz wskazanie osobie zainteresowanej jakiego rodzaju działanie jest możliwe, aby problem zniknął. Jest to okazja dla terapeuty aby zorientować się czy jest w stanie udzielić klientowi pomocy w formie wsparcia psychologicznego czy psychoterapii i zakomunikowaniu mu o tym.

Więcej: Konsultacja psychoterapeutyczna

   

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna różni się od psychoterapii ze względu na zakładane cele. Jest to działalność prospołeczna nastawiona na dobro ludzkie świadczona w nagłych sytuacjach życiowych poprzez wspieranie, podtrzymanie emocjonalne, izolację od zagrożeń psychicznych bądź fizycznych a także udzielanie konkretnych porad co do rozwiązania problemu.

Jest to swojego rodzaju instruowanie i uczenie w jaki sposób osiągać poczucie zadowolenia z życia, przyjmować odpowiedzialność za dokonywane wybory, popełniane błędy i ich konsekwencje.

Więcej: Pomoc psychologiczna

   

Terapia rodzin

Terapeuta rodzinny koncentruje uwagę na zaburzeniach jednego, bądź kilku członków rodziny zmierzając do przewrócenia zdrowia tym osobom, obejmując jednocześnie opieką cały system rodzinny, wykorzystując jego lecznicze mechanizmy.

System rodzinny rozumiany jest tu jako układ społeczny, którego elementy (ludzie) nie stanowią zwykłej jego sumy, lecz tworzą skomplikowaną sieć relacji, więzi, kompetencji i pełnionych ról, stanowiąc tym samym jednorodną strukturę rodzinną.
 
Psychoterapia rodziny zajmuje się sytuacjami kryzysowymi, konfliktami, komunikacją, relacjami rodzinnymi, dociekając przyczyn i ich powiązań z powstałymi zaburzeniami chorobowymi jej członków.
 

Więcej: Terapia rodzin

   

Terapia Par

W większości przypadków kryzys małżeński nie jest patologią, bo uczucia i zachowania, które mu towarzyszą, choć bardzo niekiedy burzliwe i dramatyczne uwarunkowane są trudnymi sytuacjami, a nie zaburzeniami osobowości małżonków.

O kryzysie małżeńskim mogą świadczyć zróżnicowane znacznie oczekiwania partnerów w zaspokajaniu potrzeb intymności, bezpieczeństwa czy zaufania w obrębie związku jak i poza nim. Dochodzi wówczas do rozczarowania zwłaszcza, gdy oczekiwania te są nierealistyczne a małżonkowie nastawieni na doświadczanie tego co ich łączy, zapominają, że to co ich dzieli jest równie ważne, bo umożliwia wypracowanie strategii radzenia sobie z ich konsekwencjami.

Więcej: Terapia Par

   

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to forma leczenia, w której terapeuta pełni rolę lidera grupy a swoimi interwencjami uruchamia procesy leczenia uczestników. Jest to swojego rodzaju korygowanie zaburzeń, które powstały w późniejszych okresach rozwojowych, związanych z wchodzeniem w grupy społeczne i aktywne uczestnictwo w nich ( szkoła, studia, praca, kręgi pozazawodowe, przyjaciele).

Początkowo, uczestnicy terapii grupowej jak i innych rodzajów terapii przeżywają niepewność, lęk, napięcie w związku z nową sytuacją, co czasami skutkuje naprzemiennym wycofywaniem się i powrotami. Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w obrębie grupy wzmacnia motywację do leczenia.

Więcej: Psychoterapia grupowa

   

Strona 1 z 2